Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Alýumin folga gapyny sazlap bolarmy ýa-da bolmazmy?

J: Düzülip bilner.Özbaşdaklaşdyrmagyň dürli görnüşleri bar, müşderi bilen tassyklamaly:

Ölçegi özleşdirmek: Galyp tölegi, ululygyna baglydyr.

 

S: Gapagy çap edip bolarmy ýa-da ýokmy?

J: Hawa, çap etmegiň 3 görnüşi bar: bir reňkli çap etmek, iki reňkli çap etmek we köp reňkli çap etmek.

   

S: Alýumin folga gutyňyzyň çydap biljek iň ýokary (pes) temperaturasy nämeden ybarat?

J: -40 ~ 280 dereje

S: Daşaýyş wagtynda önümler zaýalanarmy?Kepillik näme?

J: Käbirlerine zeper ýetip biler.Ulag wagtynda zeper ýetmändigine 100% kepil geçip bilmeris, ýöne önümlerimizi köp tarapdan zyýandan goramaga synanyşýarys.Mysal üçin, karton güýçli we berk 5 gat gatyk kagyzdan ýasalýar;Alýumin folga gutusyny goramak üçin EPE / köpürjikli pad;tarelka we ş.m. ulanyň

Käbir zyýanyň bardygyny gören bolsaňyz, alada etmäň, bu zaýalanan mukdary indiki tertipde edip bileris.bize ýetirilen zyýanyň suratlaryny almagyňyzy haýyş edýäris.

S: customörite logotip edip bilersiňizmi?

J: Hawa, ýörite çap edip bileris, logo çap etmek üçin 4 görnüş bar:

Kubok kesgitlenen logotip çap etmek

Kubok kesgitlenen logotip çap edilmeýär

Logotipiň aşagyndaky nagyş

Gapakly nagyşly logo çap etmek

S: Önümleriňiz ýokary temperatura sterilizasiýasy bolarmy?

J: Hawa, önümler 120 dereje ýokary temperaturada 60 minut sterilizasiýa edilýär.

S: Peje salyp bolarmy?

J: Hawa, 280 dereje ýylylyga çydamly bolup biler.

S: Doňduryp bolarmy?

J: Hawa, aşa pes temperaturada -40 dereje doňup bolýar.

S: Peçde, mikrotolkunda ulanmak mümkin bolsa?

J: Hawa, elbetde!Bu önümlerimiziň ajaýyp artykmaçlygy.ýörite tehnologiýa gaýtadan işlemek, alýumin folga gapymyzy mikrotolkunly peçde gyzdyrmak üçin ýeterlik edýär. Siz ony göni peçde we mikrotolkunda ulanyp bilersiňiz, ýöne gaplara doldurgyç goýmalydygyňyzy ýa-da konteýnerleri käbir izolýatorlara goýup bilersiňiz .

Mikrotolkunly peçde ulanmagyň dogry usuly:

1. heatingyladyşdan öň gapagyny açyň, möhür bilen gyzdyryp bolmaz.

2. Iýmit gapdan doly bolmaly (günortanlyk gutynyň kuwwatynyň azyndan 80%).

3. Günortanlyk gutusy mikrotolkunyň merkezinde bolmaly. (Bellik: mikrotolkunyňyz metal bolsa, gutynyň aşagyna keramiki ýa-da aýna tabak goýuň).

4. Günortanlyk gutusy mikrotolkunly peçiň töweregindäki diwara degip bilmez.

5. Diňe bir alýumin folga nahar gutusy bir gezek mikrotolkunly bolup biler.

S: Umuman alanyňda, alýumin folga lýubkasyny mikrotolkuna salanyňyzda uçgun bolar, konteýneriňiz näme üçin beýle bolmaz?

J: Alýumin folga lýubkasyny mikrotolkuna salanyňyzda umumy alýumin folga lýubkasy uçgun bolar, ýöne konteýnerimiz örtülenligi sebäpli bolmaz.

S: Näme üçin plastmassa gapaklar alýumin folga gaplaryna gabat gelmeýär?

J: Ussahananyň temperaturasy plastik gapagyň gysylmagyna täsir eder.

Plastmassa gapaklary başga bir zawoddan satyn alnandygy sebäpli, hiç hili bahana bilen konteýnerlere gabat gelmeýän zatlary düzeris.

S: Näme üçin süýümli alýumin folga iýmit gaplary möhürlenip bilner?

J: Aslynda alýumin folga materialy PP list bilen örtülendir, PP gatlagy ýokary temperaturada ýylylyk ereýär, eger alýumin folga gapagy bolsa, bilelikde ýapyşyp bilerler.

S: MOQ

J: itemshli önümler diýen ýaly ätiýaçda, şonuň üçin islendik mukdarda ätiýaçda bolsa kabul edilip bilner.Emma näçe köp sargyt etseňiz, şonça-da gowy baha hödürläp bileris.özleşdirmek zerur bolsa (ululygy, reňki, nyşany ...), MOQ başga, 100,000-500,000pc diýen ýaly.ýöne ara alyp maslahatlaşyp boljak iň soňky mukdar.

S: Taýýar aksiýaňyz barmy?

J: hawa, ätiýaçlyk üpjün edijilerimizden başga ähli zawodlarymyz bar diýen ýaly öz zawodymyz bar.her gün köp mukdarda öndürýäris.

S: Bu önümler biodegrirlenip bilýärmi?

J: Alýumin folga gapy daşky gurşawa zyýanly, materiallary ulanmakda tebigy baýlyklary we daşky gurşawy gaýtadan işleýär, tygşytlaýar we goraýar, bu biziň borjumyz. Utöne gaýtadan işleýän bolsa, Näme üçin ulanmaly däl?näme üçin biodegrirlenip bilner?iýmit derejesindäki alýumin folga 8011 3003 ulanýarys. Alada etme.

S: Reňkli bolsa, folga tebigy reňk we zyýany barmy?ýokary temperaturada gyzanda?

J: Reňkli alýumin folga gapy iýmit derejeli lakdan, iýmit derejesindäki alýuminden, PP-flim.it sagdyn, alýumin zyýanly maddalary öndürmeýär we iýmit bilen gönüden-göni aragatnaşyk gurup biler. Highokary temperaturada gyzanda, solmaz -okary temperaturada, Konweksiýa ýyladyş peçinde gyzdyrylýar, mikrotolkunly peç. Taýýarlanyş wagtyny azaltmak, energiýa tygşytlamak.

S: Sowadyjy ýa-da doňdurma metal ýa-da metal gapyň içindäki önüme täsir edip bilermi?

J:, ok, müşderilerimiziň köpüsi ony iýmit gaplamak üçin ulanmaz.tort, doňdurma, naharhana we ş.m.Alýumin folga gaplaýan gapymyz, folga gapagy berk möhürlenýär we açmak aňsat.

S: heatingyladyş wagtynda önüm birneme açylmalymy ýa-da tutuşlygyna ýapylyp bilnermi?

J: Möhürli folga gapyny gyzdyranyňyzda, ony birneme açmaly.

S: Eger möhürlenen we nahar bilen bolsa, önüm derrew adamlar satyn alyp iýip biler ýaly, gyzgyn otagda saklanyp bilnermi?

J: Hawa, içindäki iýmit bilen gyzdyryp biler.adamlar üçin ulanmak gaty amatly.kiçijik deşik açmak üçin ýyrtyk gerek (biraz açyň).

S: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin size mugt nusgalary hödürläp bileris. Ippingöne iberiş bahasy tölemeli.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?