Habarlar

 • Alýumin folga adam bedenine zyýanlymy?

  Alýumin folga adam bedenine zyýanlymy?

  Alýumin folga saglygymyz üçin erbetmi?, Ok, alýumin folga özi saglygymyza zyýanly däldir.Şeýle-de bolsa, ätiýaçlyk hökmünde güýçli kislotaly önümler ýa-da köp duzly iýmitler alýumin folga bilen saklanmaly ýa-da grilleşdirilmeli däldir.Kislotalar ýa-da duzlar - meselem alma dilimlerinden, gerkinlerden, feta peýnirden ýa-da ...
  Koprak oka
 • Konteýnerleri möhürlemek üçin laýyk möhürleýji maşynyň aýratynlyklary

  Konteýnerleri möhürlemek üçin laýyk möhürleýji maşynyň aýratynlyklary

  Alýumin folga möhürleýji maşyn, çüýşäniň agzyndaky alýumin folga üstünde derrew ýokary ýylylyk öndürmek üçin elektromagnit induksiýa prinsipini ulanýar we möhüriň işine ýetmek üçin çüýşäniň agzynda eredýär.Gysgaça giriş Möhürleýiş tizligi çalt, amatly ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga bazaryndaky 2022-nji ýyldaky gözleg hasabatynda alýumin folga gap-gaç önümçiliginiň geljegini we ýagdaýyny seljermek

  Alýumin folga bazaryndaky 2022-nji ýyldaky gözleg hasabatynda alýumin folga gap-gaç önümçiliginiň geljegini we ýagdaýyny seljermek

  Alýumin folga günortanlyk nahar pudagynyň ösüş tendensiýasy nähili?Alýumin folga gap-gaç önümleriniň milli iýmit arassaçylygy standartlaryna laýyk gelýändigine düşünilýär.Gaýtadan işlemek üçin amatly.Gaýtadan işlemekde zyýanly madda ýok we hapa däl ...
  Koprak oka
 • Karamel pudingini nädip ýasamaly

  Karamel pudingini nädip ýasamaly

  Esasy maddalary taýýarlaň: 300g süýt, 3 ýumurtga, 30g şeker Beýleki alyjylar: 75g suw, 100g ak şeker gapy: Reňkli alýumin kuboklary, çuňňur nahar Karamel pudingini nädip ýasamaly: 1. Şekeri süýdüň içine guýuň we şeker bolýança garmaly doly eredildi2.Soňra ýumurtgalary miliň içine uruň ...
  Koprak oka
 • Taýýar naharyň artykmaçlyklary we olary nädip ýasamaly

  Taýýar naharyň artykmaçlyklary we olary nädip ýasamaly

  Adamlar diňe bir restoranlarda däl, eýsem maşgalalarda-da bilelikde nahar iýmegi halaýarlar.Nahar bişirmek endikleri gowy bolmasa, ähli reňkler we tagamlar bilen nahar stoluny nädip ýasamaly?Döwrüň üýtgemegi bilen taýýarlanan naharyň dürlüligi köpeldi we synag üçin kanallar ...
  Koprak oka
 • Easyeňil şokolad kuboklaryny nädip ýasamaly

  Easyeňil şokolad kuboklaryny nädip ýasamaly

  Bu gün sizi gaty ýönekeý we lezzetli şokolad torty bilen tanyşdyraryn.Makingasamakdan çörek bişirmek üçin bary-ýogy 25 minut gerek.Bu gaty ýönekeý we ýakymly.Bu tortuň maslahat bermeli ýene bir zady, kaloriýasynyň düzümi beýleki şokolad tortlaryndan has pes, hatda ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga nahar gutusynyň bazar perspektiwasy.

  Alýumin folga nahar gutusynyň bazar perspektiwasy.

  Foodurtda we jemgyýetde azyk howpsuzlygy we arassaçylyk babatynda has berk we has talaplar bar we adamlaryň tygşytlamak baradaky düşünjesi artdygy sebäpli, ýaşyl gaplaýyş materiallary ýaly alýumin folga nahar gutulary naharhana pudagy we azyk önümleri üçin täze saýlama bolýar.Bilen ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga gapynyň ulanylmagy

  Alýumin folga gapynyň ulanylmagy

  Häzirki wagtda alýumin folga gaplarymyz köp ugurlarda, şeýle hem azyk gaplamalarynda ulanyldy.Alýumin folga gaplarymyzy dünýä getirip, täze pikirleri we döredijiligi üçin ähli müşderilere sag bolsun aýdýarys.Reňkli alýumin folga gaplaryny ulanmak ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga taryhy

  Alýumin folga taryhy

  Ilkinji alýumin folga önümçiligi 1903-nji ýylda Fransiýada bolup geçdi. 1911-nji ýylda Şweýsariýada ýerleşýän Tobler Bern şokolad barlaryny alýumin folga bilen örtüp başlady.Olaryň tapawutly üçburçluk zolagy Toblerone häzirem giňden ulanylýar.ABŞ-da alýumin folga öndürmek 1913-nji ýylda başlandy. Ilkinji kom ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga nahar gutusy adam bedenine zyýanlymy?

  Alýumin folga nahar gutusy adam bedenine zyýanlymy?

  Alýumin folga gaplary, yssy tygşytlamagyň we hoşboý ysyň, adam bedenine zyýany ýok, daşky gurşawy goramak we uly gaplama meýdany ýaly ekologiýa taýdan arassa nahar gutusydyr;şonuň üçin alýumin folga nahar gutusyny ulanmak giňden ulanylmaýar.Köp adamlar t ...
  Koprak oka